Logo pkd.biz.pl - wyszukiwarka kodów pkd
Szukaj:
PKD 2007 -> C

PKD 2007 - sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe

Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób. Surowce, materiały lub półprodukty podlegające przetworzeniu w ramach tej Sekcji są wynikiem działalności rolnej, leśnej, rybołówstwa, górnictwa lub innej działalności wytwórczej. Istotne zmiany, przeróbki, renowacje i przebudowy są również związane z działalnością wytwórczą.

Jednostki klasyfikowane w ramach tej Sekcji określane są jako zakłady przemysłowe, wytwórnie lub fabryki, które w swej działalności wykorzystują maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym. Również jednostki, które przetwarzają surowce i materiały w nowy wyrób ręcznie, w sposób chałupniczy lub jednostki wytwarzające i sprzedające wyroby w miejscu wytworzenia (np. piekarnie, zakłady krawieckie szyjące na zamówienie), są również włączone do niniejszej Sekcji.

Jednostki wytwórcze mogą:

Nowy wytworzony wyrób może być wyrobem finalnym, gotowym do użycia, lub półproduktem, który będzie wykorzystany jako surowiec w innej produkcji. Na przykład: produkt rafinacji tlenku glinowego jest surowcem przy produkcji aluminium. Aluminium jest surowcem wykorzystywanym przez zakłady produkujące, np. druty aluminiowe. Natomiast drut aluminiowy jest materiałem bazowym do produkcji wyrobów z niego wytwarzanych (np. siatek aluminiowych).

Produkcja specjalistycznych elementów, części składowych, akcesoriów i wyposażenia dodatkowego do maszyn i urządzeń, klasyfikowana jest w tej samej podklasie, co produkcja maszyn i urządzeń, dla których są one przeznaczone.
Jednakże, produkcja specjalistycznych elementów i akcesoriów przez formowanie i wytłaczanie tworzywa sztucznego, mieści się w odpowiednich podklasach grupy 22.2.
Produkcja uniwersalnych elementów i części do maszyn i urządzeń, takich jak: silniki, pompy, prądnice, elementy (komponenty) elektryczne, zawory, przekładnie zębate, łożyska sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach działalności wytwórczej, niezależnie od grupowań obejmujących maszyny i urządzenia, do których mogłyby zostać zastosowane.
Montaż wyrobów, z własnych lub zakupionych materiałów, traktowany jest jako działalność wytwórcza.

Niniejsza Sekcja nie obejmuje przetwarzania odpadów na surowce wtórne, które jest sklasyfikowane w odpowiednich podklasach grupy 38.3 Odzysk surowców. Wymaganym sposobem tego przetwarzania jest przetwarzanie fizyczne lub chemiczne. Działalność ta sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach Sekcji E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

Jednakże, wytworzenie nowego produktu końcowego, gdy na wejściu procesu produkcyjnego wykorzystywane są odpady (np. produkcja srebra z odpadów taśmy filmowej) jest uważane za działalność wytwórczą (w przeciwieństwie do odzyskiwania surowców wtórnych) i mieści się w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji. Natomiast surowce wtórne powstałe w wyniku przetworzenia odpadów, powinny być traktowane jako wyroby pośrednie, a nie jako nowy produkt końcowy.

Specjalistyczne konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń produkcyjnych, zawodowych itp. w przeważającej mierze klasyfikowane są w odpowiednich podklasach działu 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. Jednakże, naprawa komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego klasyfikowana jest w odpowiednich podklasach działu 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, a naprawa pojazdów samochodowych mieści się w odpowiednich podklasach działu 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami detalicznymi; naprawa pojazdów samochodowych.

Specjalistyczny montaż czy instalacja maszyn i urządzeń, sklasyfikowany jest w podklasie 33.20.Z

Uwaga:

Granice pomiędzy działalnością wytwórczą a działalnościami występującymi w innych Sekcjach klasyfikacji mogą być niekiedy niewystarczająco ostre. Działalności klasyfikowane w Sekcji C Przetwórstwo przemysłowe charakteryzują się przekształceniem surowców i materiałów w nowy wyrób. Określenie, który wyrób jest nowym wyrobem często ma charakter subiektywny.

W rozumieniu niniejszej klasyfikacji poniższe działalności traktowane są jako działalności wytwórcze i mieszczą się w niniejszej Sekcji:

Sekcja ta nie obejmuje niektórych działalności, które pomimo, że dotyczą procesów przetwórczych sklasyfikowane są w innych Sekcjach niniejszej klasyfikacji, np.:Dział: 10 - Produkcja artykułów spożywczych

KodNazwa
10.11.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
10.12.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
10.13.ZProdukcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.20.ZPrzetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.31.ZPrzetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
10.32.ZProdukcja soków z owoców i warzyw
10.39.ZPozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.41.ZProdukcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.42.ZProdukcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.51.ZPrzetwórstwo mleka i wyrób serów
10.52.ZProdukcja lodów
10.61.ZWytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.62.ZWytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.71.ZProdukcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.ZProdukcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.73.ZProdukcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.81.ZProdukcja cukru
10.82.ZProdukcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.83.ZPrzetwórstwo herbaty i kawy
10.84.ZProdukcja przypraw
10.85.ZWytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.86.ZProdukcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89.ZProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.91.ZProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.ZProdukcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

Dział: 11 - Produkcja napojów

KodNazwa
11.01.ZDestylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
11.02.ZProdukcja win gronowych
11.03.ZProdukcja cydru i pozostałych win owocowych
11.04.ZProdukcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
11.05.ZProdukcja piwa
11.06.ZProdukcja słodu
11.07.ZProdukcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Dział: 12 - Produkcja wyrobów tytoniowych

KodNazwa
12.00.ZPRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

Dział: 13 - Produkcja wyrobów tekstylnych

KodNazwa
13.10.AProdukcja przędzy bawełnianej
13.10.BProdukcja przędzy wełnianej
13.10.CProdukcja przędzy z włókien chemicznych
13.10.DProdukcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
13.20.AProdukcja tkanin bawełnianych
13.20.BProdukcja tkanin wełnianych
13.20.CProdukcja tkanin z włókien chemicznych
13.20.DProdukcja pozostałych tkanin
13.30.ZWykończanie wyrobów włókienniczych
13.91.ZProdukcja dzianin metrażowych
13.92.ZProdukcja gotowych wyrobów tekstylnych
13.93.ZProdukcja dywanów i chodników
13.94.ZProdukcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
13.95.ZProdukcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
13.96.ZProdukcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
13.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział: 14 - Produkcja odzieży

KodNazwa
14.11.ZProdukcja odzieży skórzanej
14.12.ZProdukcja odzieży roboczej
14.13.ZProdukcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14.ZProdukcja bielizny
14.19.ZProdukcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14.20.ZProdukcja wyrobów futrzarskich
14.31.ZProdukcja wyrobów pończoszniczych
14.39.ZProdukcja pozostałej odzieży dzianej

Dział: 15 - Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

KodNazwa
15.11.ZWyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
15.12.ZProdukcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.20.ZProdukcja obuwia

Dział: 16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

KodNazwa
16.10.ZProdukcja wyrobów tartacznych
16.21.ZProdukcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
16.22.ZProdukcja gotowych parkietów podłogowych
16.23.ZProdukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.24.ZProdukcja opakowań drewnianych
16.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Dział: 17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

KodNazwa
17.11.ZProdukcja masy włóknistej
17.12.ZProdukcja papieru i tektury
17.21.ZProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
17.22.ZProdukcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
17.23.ZProdukcja artykułów piśmiennych
17.24.ZProdukcja tapet
17.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Dział: 18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

KodNazwa
18.11.ZDrukowanie gazet
18.12.ZPozostałe drukowanie
18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.ZIntroligatorstwo i podobne usługi
18.20.ZReprodukcja zapisanych nośników informacji

Dział: 19 - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

KodNazwa
19.10.ZWytwarzanie i przetwarzanie koksu
19.20.ZWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Dział: 20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

KodNazwa
20.11.ZProdukcja gazów technicznych
20.12.ZProdukcja barwników i pigmentów
20.13.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.14.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.15.ZProdukcja nawozów i związków azotowych
20.16.ZProdukcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.17.ZProdukcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.20.ZProdukcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.30.ZProdukcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.41.ZProdukcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.42.ZProdukcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.51.ZProdukcja materiałów wybuchowych
20.52.ZProdukcja klejów
20.53.ZProdukcja olejków eterycznych
20.59.ZProdukcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
20.60.ZProdukcja włókien chemicznych

Dział: 21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

KodNazwa
21.10.ZProdukcja podstawowych substancji farmaceutycznych
21.20.ZProdukcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Dział: 22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

KodNazwa
22.11.ZProdukcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
22.19.ZProdukcja pozostałych wyrobów z gumy
22.21.ZProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22.ZProdukcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23.ZProdukcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Dział: 23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

KodNazwa
23.11.ZProdukcja szkła płaskiego
23.12.ZKształtowanie i obróbka szkła płaskiego
23.13.ZProdukcja szkła gospodarczego
23.14.ZProdukcja włókien szklanych
23.19.ZProdukcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
23.20.ZProdukcja wyrobów ogniotrwałych
23.31.ZProdukcja ceramicznych kafli i płytek
23.32.ZProdukcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.41.ZProdukcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.42.ZProdukcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.43.ZProdukcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
23.44.ZProdukcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
23.49.ZProdukcja pozostałych wyrobów ceramicznych
23.51.ZProdukcja cementu
23.52.ZProdukcja wapna i gipsu
23.61.ZProdukcja wyrobów budowlanych z betonu
23.62.ZProdukcja wyrobów budowlanych z gipsu
23.63.ZProdukcja masy betonowej prefabrykowanej
23.64.ZProdukcja zaprawy murarskiej
23.65.ZProdukcja cementu wzmocnionego włóknem
23.69.ZProdukcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
23.70.ZCięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
23.91.ZProdukcja wyrobów ściernych
23.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział: 24 - Produkcja metali

KodNazwa
24.10.ZProdukcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
24.20.ZProdukcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
24.31.ZProdukcja prętów ciągnionych na zimno
24.32.ZProdukcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
24.33.ZProdukcja wyrobów formowanych na zimno
24.34.ZProdukcja drutu
24.41.ZProdukcja metali szlachetnych
24.42.AProdukcja aluminium hutniczego
24.42.BProdukcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
24.43.ZProdukcja ołowiu, cynku i cyny
24.44.ZProdukcja miedzi
24.45.ZProdukcja pozostałych metali nieżelaznych
24.46.ZWytwarzanie paliw jądrowych
24.51.ZOdlewnictwo żeliwa
24.52.ZOdlewnictwo staliwa
24.53.ZOdlewnictwo metali lekkich
24.54.AOdlewnictwo miedzi i stopów miedzi
24.54.BOdlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział: 25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

KodNazwa
25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.21.ZProdukcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.29.ZProdukcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.30.ZProdukcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.40.ZProdukcja broni i amunicji
25.50.ZKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.61.ZObróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62.ZObróbka mechaniczna elementów metalowych
25.71.ZProdukcja wyrobów nożowniczych i sztućców
25.72.ZProdukcja zamków i zawiasów
25.73.ZProdukcja narzędzi
25.91.ZProdukcja pojemników metalowych
25.92.ZProdukcja opakowań z metali
25.93.ZProdukcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.94.ZProdukcja złączy i śrub
25.99.ZProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział: 26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

KodNazwa
26.11.ZProdukcja elementów elektronicznych
26.12.ZProdukcja elektronicznych obwodów drukowanych
26.20.ZProdukcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.30.ZProdukcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
26.40.ZProdukcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.51.ZProdukcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
26.52.ZProdukcja zegarków i zegarów
26.60.ZProdukcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.70.ZProdukcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
26.80.ZProdukcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

Dział: 27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

KodNazwa
27.11.ZProdukcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
27.12.ZProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.20.ZProdukcja baterii i akumulatorów
27.31.ZProdukcja kabli światłowodowych
27.32.ZProdukcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
27.33.ZProdukcja sprzętu instalacyjnego
27.40.ZProdukcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.51.ZProdukcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.52.ZProdukcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.90.ZProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Dział: 28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

KodNazwa
28.11.ZProdukcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.12.ZProdukcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.13.ZProdukcja pozostałych pomp i sprężarek
28.14.ZProdukcja pozostałych kurków i zaworów
28.15.ZProdukcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
28.21.ZProdukcja pieców, palenisk i palników piecowych
28.22.ZProdukcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
28.23.ZProdukcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.24.ZProdukcja narzędzi ręcznych mechanicznych
28.25.ZProdukcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
28.29.ZProdukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.30.ZProdukcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.41.ZProdukcja maszyn do obróbki metalu
28.49.ZProdukcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28.91.ZProdukcja maszyn dla metalurgii
28.92.ZProdukcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
28.93.ZProdukcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.94.ZProdukcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.95.ZProdukcja maszyn dla przemysłu papierniczego
28.96.ZProdukcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
28.99.ZProdukcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział: 29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

KodNazwa
29.10.AProdukcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
29.10.BProdukcja samochodów osobowych
29.10.CProdukcja autobusów
29.10.DProdukcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
29.10.EProdukcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.20.ZProdukcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
29.31.ZProdukcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
29.32.ZProdukcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Dział: 30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

KodNazwa
30.11.ZProdukcja statków i konstrukcji pływających
30.12.ZProdukcja łodzi wycieczkowych i sportowych
30.20.ZProdukcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
30.30.ZProdukcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
30.40.ZProdukcja wojskowych pojazdów bojowych
30.91.ZProdukcja motocykli
30.92.ZProdukcja rowerów i wózków inwalidzkich
30.99.ZProdukcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział: 31 - Produkcja mebli

KodNazwa
31.01.ZProdukcja mebli biurowych i sklepowych
31.02.ZProdukcja mebli kuchennych
31.03.ZProdukcja materaców
31.09.ZProdukcja pozostałych mebli

Dział: 32 - Pozostała produkcja wyrobów

KodNazwa
32.11.ZProdukcja monet
32.12.ZProdukcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13.ZProdukcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.20.ZProdukcja instrumentów muzycznych
32.30.ZProdukcja sprzętu sportowego
32.40.ZProdukcja gier i zabawek
32.50.ZProdukcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32.91.ZProdukcja mioteł, szczotek i pędzli
32.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział: 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

KodNazwa
33.11.ZNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.ZNaprawa i konserwacja maszyn
33.13.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.15.ZNaprawa i konserwacja statków i łodzi
33.16.ZNaprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
33.17.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
33.19.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
33.20.ZInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia