Logo pkd.biz.pl - wyszukiwarka kodów pkd
Szukaj:

PKD 2007

Wybierz odpowiednią sekcję z listy poniżej.

SekcjaNazwa
AROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
BGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
CPRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
DWYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
EDOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
FBUDOWNICTWO
GHANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
HTRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
IDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
R
E
K
L
A
M
A
JINFORMACJA I KOMUNIKACJA
KDZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
LDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
MDZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
NDZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
OADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
PEDUKACJA
QOPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
R E
K L A
M A
RDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
SPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
TGOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
UORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE